Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Zakończone procedury OOŚ

 • Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

  Więcej
 • PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (PZPWD) - STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2018 poz. 913 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją prowadzonego postępowania oraz złożenia uwag i wniosków do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Uwagi i wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej (zalecane jest wykorzystanie dołączonego formularza) lub ustnie do protokołu należy składać do:

  Instytutu Rozwoju Terytorialnego

  ul. Jana Władysława Dawida 1 a

  50 - 527 Wrocław

   

  lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjePZPWD@irt.wroc.pl

  w terminie do 21 grudnia 2018 r.

  W tytule listu/maila należy wpisać: „SOOŚ PZPWD”.

  Zgodnie przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Dane osobowe składających uwagi i wnioski osób fizycznych będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z procedurą konsultacji społecznych projektu Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
  2. Administratorem danych osobowych osoby fizycznej jest Instytut Rozwoju Terytorialnego.
  3. Osobie fizycznej przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Załączniki do pobrania:

  Obwieszczenie Zarządu województwa dolnośląskiego w zamieszczonym poniżej załączniku.

  Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  znajduje się na stronie internetowe Instytutu Rozwoju Terytorialnego z uwagi na dużą objętość plików.

  Formularz składania uwag i wniosków  w zamieszczonym poniżej załączniku.

  Więcej
 • INFORMACJA O PRZYJĘCIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Więcej
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  Na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2017 poz. 2096 ze zm.), Zarząd województwa dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją prowadzonego postępowania oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

  Uwagi do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej (zalecane jest wykorzystanie dołączonego formularza składania uwag), ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym należy składać do:

   

  Instytutu Rozwoju Terytorialnego

  ul. Jana Władysława Dawida 1 a

  50 - 527 Wrocław

  lub na adres e-mail: konsultacjeSRWD2030@irt.wroc.pl

  w terminie do 30 maja 2018 r.

  W tytule listu/maila należy wpisać: „SOOŚ SRWD 2030”.

  Więcej
 • STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZAWIADAMIA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030” ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU.

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 stycznia 2018 r. przyjął uchwałę nr 4803/V/18 w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” oraz wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

  Załączniki:

  • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
  Więcej
 • OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r.

  o przyjęciu Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego opracowania

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), zawiadamia się o:

  przyjęciu Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020

  Więcej
 • Informujemy, iż na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 t.j.) od 27 października 2017 r. do 28 listopada  2017 r. 

  Więcej
 • Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 oraz wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

  Obwieszczenie ZWD z dnia 6 kwietnia 2017 r.

  Więcej
 • Przyjęcie "Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020"

  OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 maja 2016 r. o przyjęciu „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” i możliwościach zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego opracowania.     

  Obwieszczenie w załączniku.

   „Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz pisemnym podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zamieszony jest na stronie internetowej IRT.

  Więcej
 • Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Obwieszczenie w załączniku.

  Projekt „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszony jest na stronie internetowej IRT.

  Więcej
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego".

  Obwieszczenie w załączniku.

  Więcej
 • Plan wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych

  OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. o  wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Planu wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014 – 2020 dla województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnej Polityki Transportowej dla Województwa Dolnośląskiego”

  Obwieszczenie w załączniku.

  Więcej