Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Archiwum zamówień publicznych

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

Przetargi, zamówienia publiczne

 • Bilans efektów międzyregionalnych polityki spójności 2014-2020 dla Dolnego Śląska

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na przygotowaniu/opracowaniu analizy pn. Bilans efektów międzyregionalnych polityki spójności 2014-2020 dla Dolnego Śląska. 

  Szczegóły w załącznikach.

   

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na wykonaniu projektu oraz montaż układu automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w budynku administracyjno-biurowym będącym siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a. 

  Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na wykonanie projektu oraz montaż układu automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w budynku administracyjno-biurowym będącym siedzibą  Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a została zamieszczona w załącznikach.

  Więcej
 • Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na wykonaniu rocznego przeglądu budynku administracyjno-biurowego będącego siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a.

  Oferty można składać do 27 października 2017 r. osobiście bądź listownie lub e-mailem na adres: agnieszka.iwanicka@irt.wroc.pl

   
  Więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie Studium Korytarzowego

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dot. świadczenia usług z zakresu zamówień publicznych do 30 000 euro polegających na przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze.

   

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r. o nr ZIN.4106-1/3202/17 wpłynęły 3 oferty, z których 2 spełniły wymogi formalne.

  Zgodnie z kryterium najniższej ceny, zamieszczonym w zapytaniu ofertowym do realizacji ww. usługi została wybrana oferta złożona przez firmę Ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 39 lok. 1, 54-001 Wrocław.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 000 euro polegających na przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze. Opracowanie musi być wykonane zgodnie z metodologią opisaną w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.

  1. Zamawiający

  Województwo Dolnośląskie

  Instytut Rozwoju Terytorialnego

  ul. J. Wł. Dawida 1a

  50-527 Wrocław

  e-mail: irt@irt.wroc.pl,

  tel. 71 374 95 00, fax 71 374 95 13

  NIP 899-280-30-47

  1. Miejsce i termin składania ofert:

  1. osobiście lub listownie na adres:

  a) Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
  b)  e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl
  c) faksem na nr 71 374 95 13.

       2.Termin składania ofert:  do 15 września 2017 r. (data dostarczenia oferty)

         Szczegóły w załącznikach

  Więcej
 • Informacja o wyniku postępowania

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wynajem sali konferencyjnej na Forum Administracyjno-Polityczne odbywające się 14.09.2017 r. w Kudowie-Zdroju wybrano ofertę złożoną przez Hotel Kudowa.

  Więcej
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Kudowie Zdrój w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”.

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Kudowie Zdrój dnia 14.09.2017 r. w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska. Oferty składać można do 24.08.2017 r. Więcej szczegółów w załącznikach

  Więcej
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Kudowie Zdrój w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”.

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Kudowie Zdrój dnia 14.09.2017 r. w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska. Oferty składać można do 16.08.2017 r. Więcej szczegółów w załącznikach

  Więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dot. świadczenia usług polegających na wykonaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020”, będącej częścią procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu oraz uczestniczeniu w postępowaniu SOOŚ.

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2017 r. o nr ZIN.4106-1/2475/16 wpłynęło 9 ofert, z których 5 spełniło wymogi formalne.

  Zgodnie z kryterium najniższej ceny, zamieszczonym w zapytaniu ofertowym, do realizacji ww. usługi została wybrana oferta złożona przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 41-166 Katowice.

   

  Więcej
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020”, będącej częścią procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu oraz uczestniczeniu w postępowaniu SOOŚ.

  I.       Zamawiający:

  Województwo Dolnośląskie
  Instytut Rozwoju Terytorialnego
  ul. J. Wł. Dawida 1a
  50-527 Wrocław
  e-mail: irt@irt.wroc.pl,
  tel. 71 374 95 00, fax 71 374 95 13
  NIP 899-280-30-47

  II.    Miejsce i termin składania ofert:

  1. osobiście lub listownie na adres:
  1. Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
  2. e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl
  3. faksem na nr 71 374 95 13.
  1. Termin składania ofert:  do 28 lipca 2017 r. (data dostarczenia oferty).

  Szczegóły w załącznikach

  Więcej
 • Ponowne zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka niemieckiego

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka niemieckiego dla pracowników Instytutu Rozwoju Terytorialnego w związku z realizacją projektu "Smart Integration" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

  Oferty składać można do 25.07.2017 r. Więcej szczegółów w załącznikach

  Więcej
 • Unieważnienie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka niemieckiego

  W dniu 4 lipca 2017 r. w/w zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-zamowienia-publiczne. Jednak w związku ze zmianą terminu realizacji usługi Instytut Rozwoju Terytorialnego unieważnia dotychczasowe postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Jednocześnie informujemy, że po modyfikacji zapytania ofertowego zostanie ono zamieszczone na stronie internetowej  http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-zamowienia-publiczne.

  Protokół unieważnienia zamieszczony został w załączniku.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka niemieckiego

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka niemieckiego dla pracowników Instytutu Rozwoju Terytorialnego w związku z realizacją projektu "Smart Integration" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

  Oferty można składać do 11.07.2017 r. osobiście lub listownie oraz e-mailem na adres: magdalena.pietrukiewicz@irt.wroc.pl

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska wybrano ofertę złożoną przez firmę NEUTENO Jacek Ziebura.

  Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i zachęcamy do współpracy przy kolejnych działaniach realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

  Więcej
 • Zmiana terminu dostarczania ofert w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 02.06.2017r.

  Zmiana terminu dostarczania ofert w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 02.06.2017r. na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

  Informujemy, że w związku z tym, że dzień 15.06.2017r. jest dniem wolnym od pracy, termin dostarczania ofert w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 02.06.2017r. na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, ulega przesunięciu na dzień 16.06.2017r. (ważność zachowuje warunek dostarczenia ofert w godzinach pracy Instytutu Rozwoju Terytorialnego, tj. 7:30 – 15:30).

  Termin ogłoszenia wyboru Wykonawcy przesuwa się na 19.06.2017r.

  W przypadku wątpliwości lub pytań bardzo prosimy o kontakt ze pracownikami Instytutu Rozwoju Terytorialnego:

  –        p. Robertem Skrzypczyńskim (tel. 71 374 95 34. e-mail: robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl)  

  –        p. Aleksandrą Sieradzką-Stasiak (tel.  71 374 95 24, e-mail: aleksandra.sieradzka@irt.wroc.pl).

   

  Więcej
 • Instytut Rozwoju Terytorialnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na opracowaniu ekspertyzy wskazującej efekt ekologiczny wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych na obszarze stref „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  w związku z przekazanymi uwagami oraz wprowadzeniem autopoprawek do Zapytania ofertowego z 02.06.2017 r. na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska publikujemy:

  - wyjaśnienia dot. treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

  - zmianę zapytania ofertowego;

  - formularz oferty w formacie *.pdf.

   

  Informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian, termin dostarczania ofert przedłuża się do 15.06.2017 r., (ważność zachowuje warunek dostarczenia ofert w godzinach pracy Instytutu Rozwoju Terytorialnego, tj. 7:30 – 15:30), a termin ogłoszenia wyboru Wykonawcy przesuwa się na 16.06.2017 r. W przypadku wątpliwości lub pytań bardzo prosimy o kontakt ze pracownikami Instytutu Rozwoju Terytorialnego: p. Robertem Skrzypczyńskim (tel. 71 374 95 34. e-mail: robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl) lub p. Aleksandrą Sieradzką-Stasiak (tel.  71 374 95 24, e-mail: aleksandra.sieradzka@irt.wroc.pl).”

  Więcej
 • Instytut Rozwoju Terytorialnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług eksperckich z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej w projekcie pn. „Smart Integration” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

  Więcej
 • Wybór najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług eksperckich z zakresu demografii

  Instytut Rozwoju Terytorialnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług eksperckich z zakresu demografii w projekcie pn. „Smart Integration” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów oraz obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Zadanie zlecane jest w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska.

  Oferty należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Dawida 1a we Wrocławiu do 12 czerwca 2017 r.

  Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonych plikach.

   

  Więcej