Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Audyt krajobrazowy

 • Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 38b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla

  województwa dolnośląskiego

   

  Po opracowaniu ww. projektu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu i poddany konsultacjom społecznym.

  Audyt krajobrazowy uchwala Sejmik Województwa Dolnośląskiego, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

  Więcej