Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2018 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 31.12.2018 r.

  Budowa linii kablowej średniego napięcia na działkach nr 42, 133/5, 134 i 155 obręb Ligotka, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2018 r.

  Budowa bocznicy kolejowej w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor WSSE „Inwest-Park”, na działce nr 458/1, obręb Słup, gmina Męcinka, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2018 r.

  Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE DE 225, pod linią kolejową na działce nr 7/9, AM-18, obręb Karłowice, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2018 r.

  Budowa obiektu sportowego strzelnicy sportowej przy ul. Rzeszotarskiej i ul. Polkowickiej w Legnicy, na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 2, 3, 99, obręb Pawice oraz dz. nr 64/3 obręb Rzeszotary

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

  Przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego nr 29 na budynek Laboratorium Nowych Technologii (dronów) na terenie Akademii Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu, uzbrojeniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

  Budowa sieci wodociągowej przy ul. Filtrowej w Legnicy (PE 125 dł. 138,5m), na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 45, obręb Przybków

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

  Przebudowa i modernizacja boisk do gier zespołowych i budowa wielofunkcyjnego ośrodka gimnastycznego na wolnym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na terenie działki nr 1 AM-15 obręb 0058 Poświętne, jednostka ewidencyjna 026401_1, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

  Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi średniego napięcia i niskiego napięcia w związku ze skablowaniem linii napowietrznej 20kV
  L-2099 w miejscowości Jelcz-Laskowice, zlokalizowanej na częściach działek nr: 14/7, 18, 21 i działce nr 22 AM-10 i części działki nr 46/1 AM-11, obręb Jelcz, miasto Jelcz-Laskowice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

  budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 10 kP – 0,5 MPa) PE DE63 – w Zajączkowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 185/6 AM-1, obręb ewidencyjny 022001_5.0022, Zajączków, gmina Oborniki Śląskie znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowodworskiej i ul. Hodowców w Legnicy, PVC 200 dł. 39,20 m, na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działka nr 13/5, obręb Przybków

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

  budowa linii kablowej SN 20 kV na dz. nr 6/5, AM-4 i dz. nr 10/2, AM-6, obręb Muchobór Mały we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 03.12.2018 r.

  budowa i przebudowa sieci gazowej przy ulicy Drzymały w Zgorzelcu na działce (dz. nr 76 i 94 (Obr. VIII, AM-1))

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 03.12.2018 r.

  budowa gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 0,01 MPa) PE DE 315 – w ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 178/16 AM-3, obręb 0005 Zachód, jednostka ewidencyjna 020202_1 miasto Dzierżoniów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.11.2018r.

  Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Wandy w Legnicy, na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 293/1, 292/1, 292/4 obręb Piekary Wielkie

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.11.2018r.

  Przebudowa linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Bukowej w Legnicy, na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 249, 335 obręb Czarny Dwór, dł. ok. 15,0 m.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.11.2018r.

  Budowa linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Szczecińskiej, Zbożowej, Bydgoskiej w Legnicy, na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 529, 524, 522, 525, 601, 518 obręb Piekary Wielkie, dł. ok. 380, 0 m

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 21.11.2018r.

  przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w km 3+716 zlokalizowanej w granicach działek nr 248/2, 278, 279, 280/2, 281, 282/3, 283/3, 309, 314/7, 315/1, 315/2, obręb Platerówka oraz działki nr 172 obręb Włosień, gmina Platerówka

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 21.11.2018r.

  przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w km 4+702 zlokalizowanej w granicach działek nr 235/2, 259/6, 260/1, 260/2, 261, 262/1, 262/3, 350, 355, 356/1, 357, 359, 744, 764/8 i 764/9, obręb Platerówka, gmina Platerówka

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 21.11.2018r.

  „Gazociąg śr/c w Psarach” na działce nr 269/6, obręb Psary

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.11.2018r.

  budowa parkingu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu dla zadania „Park & Ride Skokowa” na dz. nr 124/4, AM-1, obręb 0021 Skokowa w gm. Prusice, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej