Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2015 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

 • Obwieszczenie z dnia 28.12.2015 r.

  Przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonanie analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działki nr 1/129 AM-15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2015 r.

  Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 91, AM-1, obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2015 r.

  Budowa przejazdu drogowego oraz peronu w ciągu linii kolejowej nr 137 Legnica – Katowice na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na działce nr 725, AM-1, obręb Przybków w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 09.12.2015 r.

  Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej SN i linii kablowych nn, oznaczenia geodezyjne: obręb Malczów, AM-1, działki nr 1/36, 1/87, 1/88, 1/89, 1/107, 1/108, 1/110 i 23/4

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 09.12.2015 r.

  Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1008, obręb Kraszowice, gm. Świdnica, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 30.11.2015 r.

  Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 361, obręb Trzcińsko, gm. Janowice Wielkie, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 30.11.2015 r.

  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warciańskiej i Noteckiej we Wrocławiu, na działkach numer: 5, 40/4, 103/1, 104, AM-18, obręb Pilczyce

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.11.2015 r.

  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy ppłk. S. Skarżyńskiego we Wrocławiu oraz w jej rejonie, na działkach nr: 28/3, 28/2, AM-13; 1/3, AM-15; obręb Strachowice (z wyłączeniem terenu położonego na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.11.2015 r.

  budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 400/1 obręb Opolnica, gm. Bardo, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.11.2015 r.

  Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie.” Inwestycja lokalizowana na działce nr 23/2 AM-1, obręb 0011 Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.11.2015 r.

  budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 400/1 obręb Opolnica, gm. Bardo, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.11.2015 r.

  budowa Apteki Szpitalnej wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na obszarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla terenu położonego przy ul. Koszarowej 5, we Wrocławiu, oznaczenia geodezyjne: obręb Karłowice AM-16 część działki 6/50

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.11.2015 r.

  Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001536_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie.” Inwestycja lokalizowana na działce nr 254/11 AM-1, obręb Ciechanowice, gm. Marciszów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.11.2015 r.

  budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Pęgowie, na działce nr 185/1, AM-1, obręb Zajączków i na działce nr 379, AM-1, obręb Pęgów w gm. Oborniki Śląskie, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.11.2015r.

  przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-6.1 do komory K-6.1.1 przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu (dz. Nr 3/1, 4/2, 5/1 i 5/3 (Obr. V, AM-1))

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.11.2015r.

  „Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazu do zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu” lokalizowanego na terenie zamkniętym – działka nr 1/2 AM-12, obręb Gaj, miasto Wrocław

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 05.11.2015 r.

  Budowa wiaty dla karetek dla terenu położonego przy ul. Jantarowej 20 we Wrocławiu (oznaczenie geodezyjne: obręb Południe, AM-33, działka nr 24/3

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 28.10.2015r.

  budowa oświetlenia ulicznego w Kłodzku przy ul. Lisiej, na działkach nr 2/3 oraz 2/64, AM-2, obręb Zagórze

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.10.2015r.

  Budowa bypass-u W-5a dla obejścia wodociągu W-5 w rejonie trasy zasadniczej drogi ekspresowej S5 na części działki nr 117/25 obręb Dębnica, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.10.2015r.

  budowa sieci gazowej śr/c De 160 o długości ok. 7,5 m przejście pod torami kolejowymi (linia kolejowa nr 327), w km 0,275 na działce nr 65/2, AM-6, obręb 0007 Słupiec, w Nowej Rudzie, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej