Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego                                                                                                                   Wrocław, 21.05.2018 r.

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

tel.: (+48) 71 374 95 00; fax: (+48) 71 374 95 13

irt@irt.wroc.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1 A, 50-527 Wrocław
NIP: 899-280-30-47, REGON: 931934644

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Głuchołazach (lub w okolicach) w ramach projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego.

 

 1. Przedmiot zamówienia dotyczy:
  1. wynajmu sali konferencyjnej w dniu 12.06.2018 r. dla 40 osób (układ miejsc w sali konferencyjnej w kształcie „U“ lub „w podkowę“) wraz ze sprzętem konferencyjnym (rzutnik, flipchart, ekran, mikrofon).
  2. zapewnienia noclegu z 11.06.2018 na 12.06.2018 wraz ze śniadaniem dla 3 osób (3xpokoje 1 osobowe)

 

 1. Oferent musi udostępnić salę konferencyjną firmie cateringowej, która została wyłoniona przez Zamawiającego do obsługi spotkań w projekcie.  

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wynajem sali konferencyjnej 12.06.2018 r. (wtorek) w godzinach 10.00-16:00 (6 godzin).

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • wyszczególniać cenę brutto za wynajem sali konferencyjnej dnia 12.06.2018 r. dla 40 osób wraz ze sprzetem konferencyjnym (rzutnik, flipchart, ekran, mikrofon);
 • wyszczególniać cenę brutto za zapewnienie noclegów;
 • posiadać datę sporządzenia;
 • zawierać nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer NIP.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aleksandra.sieradzka@irt.wroc.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Instytutu Rozwoju Terytorialnego do dnia 24.05.2018 r. do godz. 13:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.irt.wroc.pl/ogloszenia.

 

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny brutto.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.05.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bip.irt.wroc.pl/ogloszenia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela pracownik Instytutu Rozwoju Terytorialnego, p. Aleksandra Sieradzka - Stasiak, pod numerem telefonu (71) 374 95 24 oraz adresem e-mail aleksandra.sieradzka@irt.wroc.pl .

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór oferty cenowej.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji 3. Forum Administracyjno-Politycznego wybrano ofertę złożoną przez firmę Hotel „Dębowe Wzgórze” w Jarnołtówku.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i zachęcamy do współpracy przy kolejnych działaniach realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-05-21 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor IRT Data publikacji: 2018-05-21 15:19 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Choniawko Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-08 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela