Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.

A- A+

 

Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 30 kwietnia 2015 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął jednogłośnie Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Uchwała Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.).  

Przystąpienie do prac nad nowym planem województwa spowodowane jest koniecznością dostosowania planu do nowego zakresu Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, obowiązującej od dnia 8 kwietnia 2014 r., wprowadzającej zmiany do Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to m.in. następujące obowiązki:

1. Obowiązek wyznaczenia w planie województwa granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym. W województwie dolnośląskim istnieje obowiązek wyznaczenia 4 typów obszarów: miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego oraz obszarów funkcjonalnych wiejskiego, górskiego i przygranicznego.

2. Obowiązek uchwalenia planu miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego jako części planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Ponadto na podstawie art. 88 f ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469)   istnieje obowiązek wprowadzenia do planu województwa informacji zawartych na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania tych map. Mapy takie zostały opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i przekazane w dniu 15 kwietnia dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW).

 

dr Maciej Zathey

DYREKTOR

INSTYTUTU ROZWOJU TERYTORIALNEGO


Data wytworzenia: 2015-05-05 Autor: Maciej Zathey Data publikacji: 2015-05-13 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-30 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela