Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (PZPWD) - STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

A- A+

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2018 poz. 913 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją prowadzonego postępowania oraz złożenia uwag i wniosków do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Uwagi i wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej (zalecane jest wykorzystanie dołączonego formularza) lub ustnie do protokołu należy składać do:

Instytutu Rozwoju Terytorialnego

ul. Jana Władysława Dawida 1 a

50 - 527 Wrocław

 

lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjePZPWD@irt.wroc.pl

w terminie do 21 grudnia 2018 r.

W tytule listu/maila należy wpisać: „SOOŚ PZPWD”.

Zgodnie przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Dane osobowe składających uwagi i wnioski osób fizycznych będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z procedurą konsultacji społecznych projektu Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
  2. Administratorem danych osobowych osoby fizycznej jest Instytut Rozwoju Terytorialnego.
  3. Osobie fizycznej przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Załączniki do pobrania:

Obwieszczenie Zarządu województwa dolnośląskiego w zamieszczonym poniżej załączniku.

Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  znajduje się na stronie internetowe Instytutu Rozwoju Terytorialnego z uwagi na dużą objętość plików.

Formularz składania uwag i wniosków  w zamieszczonym poniżej załączniku.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-07 Autor: Odpowiada za treść: Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Data publikacji: 2018-11-08 05:30 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela