Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na logo LGOF

A- A+

UWAGA!! „Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu na projekt logo projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Zmianie ulega §5 ust.3 regulaminu konkursu i przyjmuje brzmienie: "Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 stycznia 2013r.”

Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo dla projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” realizowanego w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu Terytorialnego w zakresie planowania obszarów funkcjonalnych.

Ideą projektu jest wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF. Powiązania transportowe stanowią kluczowe zagadnienia dla rozwoju tego obszaru. Z dotychczasowych analiz i dokumentów wynika konieczność uspójnienia układu wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych, koordynacji działań dotyczących inwestycji drogowych i kolejowych z planowaniem obszarów rozwoju osadnictwa oraz z potrzebami największych pracodawców tego regionu, a także konieczność podjęcia wspólnych działań i wypracowania wytycznych w tym zakresie. Działania zaplanowane w projekcie umożliwią realizację tych celów.

Termin składania prac: 15.01.2014 r.

Nagroda za projekt konkursowy  1 200 zł

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin


Data wytworzenia: 2013-12-18 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Borsa, Dyrektor IRT Data publikacji: 2013-12-19 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-30 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela