Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2018 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 19.01.2018 r.

  Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy w części lokalizowanej na terenie działek nr 157, 298/2, AM-3, obręb 0006 Kraszowice, w granicach terenów zamkniętych znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (DZ. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.01.2018 r.

  Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Oławskie – ul. Kolejowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 685 AM-1 obręb 021503_5.0014 Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (DZ. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 z późn. zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.01.2018 r.

  Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów na działkach nr 154/4 i 2/2 oraz części działek nr 171/1, 171/2, 160/2 i 160/5 AM-1 Masłów, gmina Trzebnica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 10.01.2018

  Budowa sieci napowietrznej SN 20 kV na terenie PKP w m. Przybyłowice, gm. Męcinka lokalizowanej na terenie działek nr 193/1 i nr 193/6 AM-1 obręb 0010 Przybyłowice, gmina Męcinka, powiat jaworski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 10.01.2018

  Budowa linii kablowej średniego napięcia pomiędzy stacjami PT-58107 i PT-58102 w Bolesławcu na terenie Jednostki Wojskowej nr 1145 w ramach zadania: „Bolesławiec ul. Leśna, Jednostka Wojskowa wymiana kabli olejowych i nieusieciowanych SN 20 kV między stacją PT-58107 i PT-58102”, lokalizowanej na terenie działki nr 299/73, obręb 0012 Bolesławiec, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej – decyzja Nr 148/MON z dnia 20.07.2017 roku

  Więcej