Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2018 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 22.05.2018 r.

  „Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej 16D we Wrocławiu wraz z przebudową istniejących rurociągów tłocznych wód opadowych w kierunku ul. Szwajcarskiej oraz kierunku ziemnego zbiornika retencyjnego”. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działek: jednostka ewidencyjna 026-401_1, M. Wrocław, nr 2 AM-6, obręb 0028 Grabiszyn i jednostka ewidencyjna 026-401_1, M. Wrocław, nr 48 AM-9, obręb 0037 Muchobór Mały, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1206, 1322) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r.

  „Budowa sieci wodociągowej dn125 PE pod linią kolejową nr 344 Wilka-Zawidów w km 1.569-1.590 i 1.810, na dz. nr 102/3, AM-1, obręb Wilka, w granicach terenów zamkniętych”, gmina Sulików

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r.

  Sieć wodociągowa w 110, dł. ok. 80mb, na działce nr 429 obręb Gajków, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r.

  Rozbudowa sieci sanitarnej związanej z realizacją zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na działce nr 557/1 i 557/4 AM-1 obręb Czernica przy ul. Wrocławskiej w Czernicy

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  Budowa przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20kV i kanalizacji teletechnicznej lokalizowanych na terenie działek: nr 102/3 obręb 0015 Wilka i nr 285 obręb 0013 Wrociszów Dolny, gmina Sulików, powiat zgorzelecki, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3550, 3552) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  „Budowa sieci wodociągowej” na działkach nr 354/15, 354/11 oraz częściach działek 689, 695 i 694 obręb Prusice, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  „Budowa oświetlenia drogowego” na częściach działek nr 689 i 694 obręb Prusice, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  „Budowa oświetlenia drogowego” na części działki nr 668 obręb Prusice, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  „Budowa oświetlenia drogowego” na części działki nr 156/1 obręb Borów, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  „Budowa oświetlenia drogowego” na częściach działek nr 65/9 i 65/10 obręb Chodlewko, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  rozbudowa przejścia podziemnego pod torami na stacji Jaworzyna Śląska, linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, przewidzianej do realizacji na części działki nr 749/9, obręb Jaworzyna Śląska

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.04.2018 r.

  Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi dla zasilania domu jednorodzinnego na działce nr 766/8 w Miłoszycach, zlokalizowanej na dz. nr: 766/10 i  cz. dz. nr 766/6, 766/7, 766/8 AM-1, obręb Miłoszyce, gmina Jelcz-Laskowice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 25.04.2018 r.

  „Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa sieci SN i NN, budowa dwóch zestawów złączowo-pomiarowych” na części działki nr 1/9, obręb Biskupice, gmina Wisznia Mała

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.04.2018 r.

  Zagospodarowanie terenu zieleni z budową pomnika przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach, zlokalizowanej na cz. dz. nr 1 AM-47, obręb Laskowice, miasto Jelcz-Laskowice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.04.2018 r.

  Rozbudowa przejścia podziemnego pod torami na stacji Jaworzyna Śląska, linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, zlokalizowanego na terenie działki: nr 749/11 AM-7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2464) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r.

  projekt decyzji zmieniającej ostateczną Decyzję nr 7120 / 2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Wrocławia dnia 29.12.2017 r., dla inwestycji planowanej przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu, polegającej na rozbudowie istniejącego budynku laboratoryjnego o magazyn krwi i jej składników wraz z wyposażeniem oraz rezerwowym źródłem zasilania na potrzeby RCKiK we Wrocławiu (oznaczenia geodezyjne: działki nr 52, 53, AM-6, obręb Plac Grunwaldzki)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r.

  Budowa linii kablowych 20 kV na działce nr 1/12, AM-1, obręb 1, Szczawno-Zdrój, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r.

  budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 32/36, 32/31, 32/1, 16 obręb Gajków, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r.

  Cudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 292, 269/7, 269/8 obręb Jeszkowice, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r.

  Budowa linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. 217/2 w miejscowości Czernica gm. Czernica, na działce nr 325/2, 217/6, 217/1, 217/2, 217/3 obręb Czernica, gmina Czernica

  Więcej